استقبال از حوله تن پوش سهند ایران در کشورهای همسایه!

سواب سطحی حوله تن پوش سهند ایران با مالش با یک سواب پنبه ای استریل مرطوب شده با محلول فیزیولوژیکی نمک استریل انجام شد و نمونه های جمع آوری شده در ظروف خود نگهداری شدند. مسواک های دانش آموزان در کیسه های استریل جمع آوری شد. به دانش آموزانی که از مسواک هایشان نمونه برداری شد، مسواک های جدید ارائه شد.

نمونه‌های جمع‌آوری‌شده در یک جعبه یخ حاوی کیسه‌های یخ نگهداری شدند و برای تجزیه و تحلیل به مجتمع آزمایشگاهی اسپانیایی دانشگاه مطالعات توسعه، پردیس Nyankpala منتقل شدند.

حوله

آماده سازی نمونه، تلقیح و جوجه کشی موها و سرهای هر یک از مسواک‌های نمونه‌برداری شده با استفاده از چاقوی جراحی استریل به‌صورت آسپتیکی جدا شدند و در لوله‌های آزمایشی حاوی 9 میلی‌لیتر براث سویا تریپتون نگهداری شدند. لوله ها پوشانده شدند و به مدت پنج دقیقه تکان داده شدند.

همچنین نمونه‌های سواب حوله‌های نمونه‌برداری شده از ظروف خود خارج شده و در لوله‌های آزمایش برچسب دار حاوی 9 میلی‌لیتر براث سویا تریپتون در حالی که دائماً به مدت پنج دقیقه چرخش می‌کردند، نگهداری می‌شد. رقت دهی سریال در چهار سطح برای هر نمونه پردازش شده انجام شد.

کشت 24 ساعته کلیه جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس مثبت بر روی نوترینت آگار به دست آمد و با استفاده از روش انتشار دیسک کربی بائر، آنتی بیوگرام انجام شد. سوسپانسیون‌های باکتریایی در لوله‌های آزمایش حاوی 2 میلی‌لیتر محلول سالین 0.89 درصد برای همه جدایه‌ها با کدورت تلقیح آنها با کدورت معادل استاندارد 0.5 مک فارلند ایجاد شد.

با استفاده از سواب پنبه ای استریل، تلقیح ها به دقت روی صفحات مولر هینتون آگار آماده شده سواب شدند تا پوشش رشد همگن پلیت ها حاصل شود. صفحات سواب شده به مدت 1-2 دقیقه قبل از قرار دادن دیسک های سفوکسیتین روی سطح آگار با پنس استریل باقی ماندند.

سپس پلیت های آغشته شده در دمای 37 درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت انکوبه شدند. پس از انکوباسیون، ناحیه قطر مهار اندازه‌گیری و ثبت شد. نتایج با استفاده از دستورالعمل‌های نقطه شکست EUCAST 2019 تفسیر شد و جدایه‌هایی که مقاومت نشان می‌دهند MRSA در نظر گرفته شدند.