آبپاش بارانی پلیمری میزان مصرف اب را ۸۰ درصد کاهش داد !

برداشت برای آبیاری در ایالات متحده 118 باگال در روز در سال 2015 بود که افزایشی 2 درصدی نسبت به سال 2010 داشت (116 باگال در روز)، اما تقریباً برابر با برداشت تخمین زده شده در دهه 1960 بود. برداشت آبیاری، تمام آب شیرین، 42 درصد از کل برداشت آب شیرین برای همه مصارف و 64 درصد از کل برداشت آب شیرین برای همه مصارف بدون احتساب نیروی ترموالکتریک را به خود اختصاص داده است. برداشت آب سطحی (60.9 مگال در روز) 52 درصد از کل برداشت آبیاری را به خود اختصاص داده است یا حدود 8 درصد کمتر از سال 2010. برداشت آب زیرزمینی برای آبیاری در سال 2015 57.2 باگال در روز بوده است که حدود 16 درصد بیشتر از سال 2010 است. 63500 هزار هکتار (یا 63.5 میلیون هکتار) در سال 2015 آبیاری شد که نسبت به سال 2010 حدود 1130 هزار هکتار (2 درصد) افزایش یافته است. تعداد هکتارهای آبیاری شده با استفاده از سیستم آبپاش بارانی پلیمری 63 درصد از کل اراضی آبی را در سال 2015 به خود اختصاص داده است. کل مصرف برای آبیاری در سال 2015 73.2 مگال در روز یا 62 درصد از کل استفاده (برداشت و پساب بازیافتی) بوده است.

برداشت عمومی از منابع عمومی در سال 2015 معادل 39.0 بیگال در روز یا 7 درصد کمتر از سال 2010 بوده است. افزایش 4 درصدی برداشت از منابع عمومی 14 درصد از کل برداشت آب شیرین برای همه مصارف و 21 درصد از برداشت آب شیرین برای همه مصارف بدون احتساب نیروی ترموالکتریک را تشکیل می دهد. تعداد افرادی که در سال 2015 آب آشامیدنی را از تأسیسات تأمین عمومی دریافت کردند، 283 میلیون نفر یا حدود 87 درصد از کل جمعیت ایالات متحده بود. این درصد نسبت به سال 2010 1 درصد بیشتر است. برداشت های داخلی 3.26 مگال در روز یا 8 درصد کمتر از سال 2010 بوده است. بیش از 98 درصد از برداشت های داخلی خود تأمین شده از منابع آب زیرزمینی بوده است.

برداشت های صنعتی خودتامین 14.8 بشکه در روز در سال 2015 بود که کاهش 9 درصدی نسبت به سال 2010 را نشان می دهد. و 8 درصد از کل برداشت برای همه مصارف، به استثنای نیروی ترموالکتریک. بیشتر کل برداشت‌های صنعتی خود تأمین شده از منابع آب سطحی (82 درصد) و تقریباً همه (94 درصد) برداشت‌های آب سطحی از منابع آب شیرین بوده است. تقریباً تمام برداشت‌های آب زیرزمینی برای مصارف صنعتی خودتامین (98 درصد) از منابع آب شیرین بود.